Regulament Trofeul Arthur - Ediţia a VII-a

03 august 2018
Regulament Trofeul Arthur -  Ediţia a VII-a

Regulament Trofeul Arthur

Concurs de literatură pentru copii

3 august 2018

Ediţia a VII-a

Articolul 1 – Organizatorul concursului

 

GRUPUL EDITORIAL  ART S.R.L. cu următoarele date de identificare:  S.C. Grupul Editorial Art S.R.L., cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 315-317-319, OB LD 18, Nr. Reg.Com: J40/5872/2001, CUI 13965909, atribut fiscal R, având contul RO18 RNCB 0072 0076 8412 0001, deschis la BCR, sector 1, înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul 12935/13.10.2009, reprezentată legal prin Dan Iacob, Administrator, a iniţiat un proiect social cu scop educativ şi cultural, organizând un concurs literar la nivel naţional, dedicat atât debutanţilor, cât şi scriitorilor consacraţi, intitulat „Trofeul Arthur”.

 

Pentru buna funcţionare a proiectului cultural, organizatorul a hotărât următoarele:

 

1.1. Concursul să aibă un Regulament.

 

1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.

 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea şi publicarea lor pe site-ul: http://www.editura-arthur.ro/blog.

 

Articolul 2 – Condiţii de participare

 

2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

 

2.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Sponsorilor/Partenerilor (angajaţii societăţilor din grupul Sponsorilor/Partenerilor) şi nici rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/soţia). Nici persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii juriului şi rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la acest concurs.

 

2.2.1. Nu pot participa, cu acelaşi text, câştigătorii ediţiilor anterioare.

 

2.3. Nu pot participa la acest concurs lucrările care au fost declarate câştigătoare ale unui concurs cu tematică similară, publicate deja în volum, sau care să facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare.

 

2.4. Prin excepţie de la prevederile art. 2.3., pot participa la acest concurs persoanele fizice cu cetăţenie română, de peste 18 ani, care au publicat creaţiile literare proprii sau fragmente din acestea pe blogul personal sau în reviste de specialitate.

 

2.5. Participanţii se pot înscrie gratuit, la una dintre secţiuni sau la toate secţiunile.

 

2.6. Textele trimise în condiţiile prezentului Regulament Oficial vor fi însoţite în mod obligatoriu de:

 

– Date personale – „FORMULAR DE ÎNSCRIERE” (Anexa 1);

– Acordul publicării – „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE” (Anexa 2).

 

2.7. Participanţii vor trimite textele luând cunoştinţă de „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”. Astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna şi nu vor aştepta confirmarea de primire a acestor documente.

 

Lipsa oricăreia dintre paginile documentului (Anexa 1, Anexa 2 sau amândouă), precum şi omisiunile din formular vor duce la descalificarea automată.

 

2.8. Formularul de înscriere şi acordul dreptului de publicare vor fi trimise, împreună cu manuscrisul, pe adresa de e-mail: concurs@editura-art.ro.

 

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului

 

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 3 august 2018 – 14 decembrie 2018, după cum urmează:

 

– 3 august 2018 – 14 noiembrie 2018 – ÎNSCRIERE

 

– 15 noiembrie 2018 – 14 decembrie 2018 – JURIZARE

 

– 14 decembrie 2018  – ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv data preconizată pentru anunțarea câștigătorilor pot fi modificate, dar vor fi anunţate în prealabil.

 

Articolul 4 – Secţiuni

 

4.1 Concursul are 3 (trei) secţiuni, delimitate pe grupe de vârstă:

 

4.1.1. Secţiunea 0-7 ani/ Carte ilustrată:

 

– proză: fiecare concurent va trimite un manuscris de maximum 1000 de cuvinte (cca 6200 de semne cu spații);

 

– versuri, benzi desenate: fiecare concurent va trimite un manuscris de maximum 100 de pagini.

 

Manuscrisele vor fi însoțite de exemple de ilustrații și/sau descrierea acestora.

 

4.1.2. Secţiunea 8-14 ani:

 

– creaţiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă şi/ sau romane (inclusiv roman grafic), benzi desenate etc.

– manuscrisul va avea minimum 100 de pagini (200 000 de semne cu spații)

 

4.1.3 Secţiunea 14+ ani:

 

– creaţiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă şi/ sau romane (inclusiv roman grafic sau scenarii de roman grafic) etc.

– manuscrisul va avea minimum 100 de pagini (200 000 de semne cu spații)

 

Articolul 5 – Detalii tehnice

 

5.1. Textele vor fi în limba română, editate în WORD, vor conţine diacritice, font Times New Roman, corp 12, iar spaţiul între rânduri va fi de 1,5.

 

5.2. Numele concurentului nu va fi inserat pe niciuna dintre paginile manuscrisului. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea automată a respectivului candidat.

 

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor

 

Câștigătorii vor fi anunţaţi pe site-ul Editurii Arthur: http://www.editura-arthur.ro/blog la 14 noiembrie 2018.

 

Articolul 7 – Juriul

 

Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din specialiști în domeniu.

Juriul este format din: Ioana Nicolaie – scriitoare, Adina Popescu – scriitoare, Ana Rotea –  scriitoare, Florin Bican – scriitor și traducător, Florin Ioniță – profesor, coordonator de colecții la Editura Art, și membrii redacției Arthur.

 

Articolul 8 – Premiile

 

8.1. Trofeul Arthur oferă premii în valoare totală de 4500 de euro, astfel:

 

– câştigătorii fiecărei secţiuni vor primi un premiu în bani, valoarea acestuia fiind de 500 de euro. La fiecare ediţie se acordă şi Marele Premiu, în valoare de 3000 de euro, celui mai bun participant, indiferent de secţiunea la care a participat.

Toți câștigătorii vor fi publicați la Editura Arthur.

8.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii în cazul în care textele înscrise la concurs nu îndeplinesc exigențele juriului.

 

8.3. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs. În cazul în care unul dintre premii nu se va acorda, suma se reportează, majorand bugetul anului următor sau nu se mai acordă.

 

Articolul 9 – Întreruperea concursului

 

Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe http://www.editura-arthur.ro/blog.

 

Articolul 10 – Taxe şi impozite

Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal, modificat şi completat.

 

Premiile (suplimentare publicării în volum) se vor acorda în bani, iar impozitele vor fi reţinute de ORGANIZATOR din premiul CÂŞTIGĂTORULUI, conform Legii 227/2015 a Codului Fiscal, modificată şi completată.

 

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale

 

Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Prelucrarea notificată, având ca scopuri „educaţie şi cultură” şi „premiere nominală la concurs literar naţional”, a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 12935/13.10.2009.

 

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.

Prin înscrierea în Concurs, aveţi obligaţia de a completa corect şi integral Anexa 1 (Formular de înscriere, cu date personale), acesta făcând parte din aplicaţia înscrierii la Concurs.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa de e-mail: concurs@editura-art.ro, organizatorul se obligă:

    Să confirme, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

    Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale;

    Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Articolul 12 – Litigii

 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

 

Administrator

Dan Iacob

Vă recomandăm şi