UPDATE! Trofeul Arthur pentru literatură pentru copii şi tineret - ediția a IV-a - REGULAMENT

21 aprilie 2015

cooltext117289429498607


ediția a IV-a

 

Articolul 1 – Organizatorul concursului:

S.C. Grupul Editorial Art S.R.L.,

cu sediul în Bucureşti,  înregistrată cu C.U.I. RO13965909, denumită în continuare Organizator, a iniţiat un proiect social cu scop educativ şi cultural, organizând un concurs literar la nivel naţional, dedicat atât debutanţilor, cât şi scriitorilor consacraţi, intitulat „Trofeul Arthur”.

Pentru buna funcţionare a proiectului cultural, organizatorul a hotărât următoarele:

1.1. Concursul să aibă un Regulament.

1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea şi publicarea lor pe site-ul: http://www.editura-arthur.ro/blog.

Articolul 2 – Condiţii de participare

2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

2.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Sponsorilor/Partenerilor (angajaţii societăţilor din grupul Sponsorilor/Partenerilor) şi nici rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/soţia). Nici persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii juriului şi rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la acest concurs.

2.2.1. Nu pot participa, cu acelaşi text, câştigătorii ediţiilor anterioare.

2.3. Nu pot participa la acest concurs lucrările care au fost declarate câştigătoare ale unui concurs cu tematică similară, publicate deja în volum, sau care să facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare.

2.4. Prin excepţie de la prevederile art. 2.3., pot participa la acest concurs persoanele fizice cu cetăţenie română, de peste 18 ani, care au publicat creaţiile literare proprii sau fragmente din acestea pe blog-ul personal sau în reviste de specialitate. Pentru participanții sub 18 ani, înscrierea în concurs trebuie făcută de un reprezentat legal.

2.5. Participanţii se pot înscrie la una dintre secţiuni sau la toate secţiunile.

2.6. Creaţiile literare trimise în condiţiile prezentului Regulament Oficial vor fi însoţite în mod obligatoriu de:

- Date personale – „FORMULAR ÎNSCRIERE” (Pagina 1);

- Acordul publicării – „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE” (Pagina 2).

2.7. Participanţii vor trimite Manuscrisul luând cunoştinţă de „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”. Astfel nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna şi nu vor aştepta confirmarea de primire a acestor documente.

Lipsa oricăreia dintre paginile documentului (Pagina 1, Pagina 2 sau amândouă), precum şi omisiunile din formular vor duce la descalificarea automată.

2.8. Formularul de înscriere şi acordul dreptului de publicare vor fi trimise, împreună cu manuscrisul, pe adresa de mail concurs@editura-art.ro.

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului:

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 20 aprilie – 25 noiembrie 2015, după cum urmează:

- 20 aprilie – 15 septembrie 20 octombrie – ÎNSCRIERE

- 15 septembrie 20 octombrie 2015 – 15 ianuarie 2016 – JURIZARE

- 31 ianuarie 2016 – PREMIERE

3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv data preconizată pentru Premiere pot fi modificate, dar vor fi anunţate în prealabil.

Articolul 4 – Secţiuni:

4.1 Concursul are 3 (trei) secţiuni, delimitate pe grupe de vârstă:

4.1.1. Secţiunea 0-7 ani/ Carte ilustrată:

- proză,  versuri, benzi desenate pentru vârsta indicată

- fiecare concurent va trimite un manuscris de maximum 100 de pagini A4, cu exemple de ilustraţii şi/ sau descrierea acestora

- pe lângă manuscris, va trebui să ataşaţi şi o descriere a conceptului vizual al cărţii

4.1.2. Secţiunea 8-14 ani:

- creaţiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă şi/ sau romane (inclusiv roman grafic), benzi desenate etc.

- manuscrisul va avea minimum 100 de pagini A4

4.1.3 Secţiunea 14+ ani:

- creaţiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă şi/ sau romane (inclusiv roman grafic sau scenarii de roman grafic) etc.

- manuscrisul va avea minimum 100 de pagini A4

Articolul 5 – Detalii tehnice:

5.1. Textele creaţiilor literare vor fi în limba română, editate în WORD, vor conţine diacritice, caracterul Times New Roman, mărimea 12, iar spaţiul între rânduri va fi de 1,5.

5.2. Numele concurentului nu va fi inserat pe niciuna dintre paginile manuscrisului. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea automată a respectivului candidat.

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor

Finaliștii concursului vor fi anunţaţi înainte de premiere pe site-ul http://www.editura-arthur.ro/blog, iar rezultatele finale vor fi, de asemenea, publicate pe blogul editurii Arthur.

Articolul 7 – Juriul

Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din specialişti.

Articolul 8 – Premiile

8.1. Câştigătorii fiecărei secţiuni vor primi un premiu în bani, valoarea acestuia fiind de 500 de euro. La fiecare ediţie se acordă şi Marele Premiu celui mai bun participant, indiferent de secţiunea pentru care a aplicat acesta, în valoare de 3.000 de euro. De asemenea, textul acestuia va fi publicat la Editura Arthur.

8.2. Premiile vor fi decernate într-un cadru festiv, în prezenţa presei de specialitate, toţi concurenţii fiind invitaţi.

8.5. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs.

Articolul 9 – Întreruperea concursului:

Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe http://www.editura-arthur.ro/blog.

Articolul 10 – Taxe şi impozite:

Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, modificat şi completat.

Premiile (suplimentare publicării în volum) se vor acorda în bani, iar impozitele vor fi reţinute de ORGANIZATOR din premiul CÂŞTIGĂTORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal, modificată şi completată.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale:

Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Prelucrarea notificată, având ca scopuri „educaţie şi cultură” şi „premiere nominală la concurs literar naţional”, a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 12935.

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.

Prin înscrierea în Concurs, aveţi obligaţia de a completa corect şi integral Pagina 1 – formular cu date personale, acesta făcând parte din aplicaţia înscrierii la Concurs.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa de e-mail: concurs@editura-art.ro, organizatorul se obligă:


  • Să confirme, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
  • Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale;
  • Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Articolul 12 – Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

 
Vă recomandăm şi